Definicje

Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration, ul.Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, KRS: 0000111214, NIP: 8522380431

Serwis internetowy – serwis dostępny pod adresem www.absolwencimba.pl

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego

Płatnik – osoba, która dokonuje płatności online

Zarządzanie Serwisem internetowym

Serwis internetowy działający pod domeną www.absolwencimba.pl prowadzony jest przez Stowarzyszenie.

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego.

Stowarzyszenie prezentuje w Serwisie internetowym informacje o swojej działalności, w tym:

  • organizowanych wydarzeniach,
  • władzach Stowarzyszenia,
  • oficjalnych dokumentach Stowarzyszenia.

Serwis umożliwia opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu, zgodnie z jego statutem oraz opłaty za uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie poprzez dokonanie płatności online.

Płatności online

Płatności online są obsługiwane przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, zwany dalej Przelewy24.

Po kliknięciu w przycisk „opłać” umieszczony w Serwisie Internetowym, użytkownik zostanie przekierowany na stronę systemu płatności przelewy24, serwisu Przelewy24 www.przelewy24.pl, umożliwiającego dokonanie płatności online.

Osoba dokonująca płatności jest zobowiązana do podania danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail. Wszystkie dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W ramach płatności online mogą Państwo dokonać płatności m.in. za pomocą przelewów elektronicznych (aktualna lista banków współpracujących z Przelewy24 dostępna jest na stronie www.przelewy24.pl).

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez Przelewy24 określa regulamin, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.przelewy24.pl przed rozpoczęciem płatności.

Dokonanie opłaty za udział w spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży biletu na udział w danym spotkaniu zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego.

Opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego, wynika ono ze Statutu Stowarzyszenie zaakceptowanego podczas złożenia zgłoszenia do Stowarzyszenia przez każdego jego członka.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Płatnik nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

W celu otrzymania faktury VAT za uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Płatnik powinien zgłosić ten fakt za pomocą poczty elektronicznej na adres mba@absolwencimba.pl, podając dane do faktury VAT. Faktura zostanie przygotowana i przesłana pocztą elektroniczną.

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Płatnika nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu płatności online.

Wszelkie reklamacje należy kierować do Stowarzyszenia. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mba@absolwencimba.pl.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

  • dane Płatnika zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu płatności online,
  • datę dokonania płatności online i numer transakcji,
  • opis przedmiotu reklamacji.

Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Płatnikowi na adres podany w poczcie elektronicznej.

Wszystkie informacje na temat opłat za udział w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.absolwencimba.pl. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204) informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz w związku z realizowanymi usługami, w tym realizowanymi akcjami, jak również w celach marketingowych Stowarzyszenia oraz ich archiwizacji. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration.

W celu umożliwienia realizacji płatności on-line zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.przelewy24.pl, którego administratorem danych w rozumienie art.7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych jest DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania, poprawiania oraz ich usunięcia. Wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych prosimy kierować na e-mail: mba@absolwencimba.pl.

Postanowienia końcowe

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Serwisu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych, niezależnych od niego.

Regulamin Serwisu internetowego może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Stowarzyszenie na stronie głównej Serwisu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Stowarzyszenie w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie.

Niniejszy Regulamin Serwisu internetowego dostępny jest na stronie internetowej www.absolwencimba.pl.

Data: 16.05.2018r.

—- 000 —-