STATUT
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Tekst jednolity statutu przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Master of Business Administration w dniu 07.11.2013r.

Rozdział I- Postanowienia ogólne

§ 1 Oznaczenie

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów MBA i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótami Stowarzyszenie MBA oraz SAMBA.
 3. Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz znaków identyfikujących je, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2 Charakter

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 4. Stowarzyszenie jest podmiotem działającym na rzecz nauki, w sposób ciągły realizującym zadania służące rozwojowi, promocji i praktycznym zastosowaniom nauki, a także wspierające wzrost innowacyjności gospodarki.
 5. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), która reguluje jego działalność w zakresie nieuregulowanym w niniejszym statucie.
 6. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków.
 7. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 3 Siedziba i teren działania

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jak również współpracować z instytucjami i organizacjami zagranicznymi lub międzynarodowymi, a także przystępować do organizacji i zrzeszeń międzynarodowych.

§ 4 Program

Stowarzyszenie współpracuje z Programem Master of Business Administration, prowadzonym przez Uniwersytet Szczeciński, a także inne ośrodki akademickie w kraju i za granicą.

Rozdział II – Cele i sposoby realizacji celów

§ 5 Cele

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Upowszechnianie i popularyzacja wyników badań naukowych oraz wspieranie wszelkiego rodzaju działalności naukowo-badawczej a zwłaszcza inicjatyw, pomysłów i przedsięwzięć zmierzających do transferu wiedzy i nowoczesnych technologii.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej o tematyce ekonomiczno-finansowej.
 3. Integrowanie, edukowanie i udzielanie pomocy wzajemnej członkom Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie działań podnoszących rangę Studium Master of Business Administration szczecińskich uczelni.
 5. Wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej a także rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami naukowo-szkoleniowymi.
 6. Rozwijanie, propagowanie i upowszechnianie doświadczeń, inicjatyw, pomysłów i przedsięwzięć sprzyjających prowadzeniu różnorodnej działalności gospodarczej.
 7. Wspieranie działań organów administracji publicznej, organów samorządowych, innych publicznych jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.
 8. Reprezentowanie i promowanie studentów i absolwentów Programu wśród władz państwowych, samorządowych, lokalnych, w kręgach nauki, biznesu i kultury.
 9. Podejmowanie inicjatyw wspomagających rozwój i integrację wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 6 Sposób realizacji celów

Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, zjazdów absolwentów oraz spotkań z przedstawicielami świata nauki, biznesu oraz władz państwowych i samorządowych, a także organizowanie innych wydarzeń mających na celu pogłębienie wiedzy zawodowej członków Stowarzyszenia.
 2. Organizowanie wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, rozrywkowym, dobroczynnym i innym, integrujących członków Stowarzyszenia.
 3. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i zawodowej poprzez doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 4. Rozpowszechnianie informacji o miejscach pracy wśród studentów i absolwentów Programu.
 5. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą.
 6. Powoływanie innych organizacji do realizacji swych celów statutowych w granicach prawem dopuszczonym.
 7. Aktywne uczestniczenie w pracach i dyskusjach wspierających podejmowanie decyzji ważnych dla Programu.
 8. Wspieranie prac badawczo rozwojowych w dziedzinie ekonomii, finansów i zarządzania oraz nauk pokrewnych.
 9. Działalność konsultingową.
 10. Współpracę z instytucjami naukowymi oraz organami administracji państwowej.

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia

§ 7 Rodzaje członków

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 2. Zarząd obowiązany jest prowadzić listę członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych.
 3. Na dowód członkostwa Zarząd wydaje legitymację członkowską, której wzór określa uchwała Zarządu.

§ 8 Członkowie zwyczajni

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba spełniająca każdy z następujących warunków:
  1. Jest osobą fizyczną, która jest studentem lub absolwentem programu Master of Business Administration lub posiada stopień naukowy co najmniej doktora uczelni wyższej,
  2. Legitymuje się pełnią praw publicznych,
  3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. Złoży deklarację członkowską i uiści opłatę członkowską za dany okres.
  5. Wzór deklaracji członkowskiej określa uchwała Zarządu.
 2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje  Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  2. prawo uczestnictwa oraz głosu w Walnym Zgromadzeniu,
  3. prawo zgłaszania wniosków i postulatów władzom Stowarzyszenia dotyczących jego działalności, oraz prawo żądania informacji o sposobie załatwienia wniosków,
  4. prawo przedstawiania Zarządowi kandydatów na członków honorowych,
  5. prawo działania w komisjach, sekcjach oraz organach doradczych Stowarzyszenia,
  6. prawo korzystania z zasobów Stowarzyszenia zgodnie z odpowiednimi regulaminami lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
  7. prawo korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest:
  1. przestrzegać postanowień statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia,
  2. przestrzegać zasad etyki,
  3. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu prestiżu i znaczenia Stowarzyszenia,
  4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
  5. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 9 Członkowie wspierający

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która identyfikuje się z celami działalności Stowarzyszenia i zadeklaruje na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową, merytoryczno-operacyjną  w sposób uzgodniony z Zarządem Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być też cudzoziemiec lub osoba prawna mająca siedzibę za granicą.
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia następuje  decyzją Zarządu.
 3. Członkowi wspierającemu Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
  1. prawo uczestnictwa oraz głosu doradczego na Walnym Zgromadzeniu,
  2. prawo do czynnej działalności w Stowarzyszeniu.
 4. Członek wspierający Stowarzyszenia obowiązany jest do realizacji uzgodnionego z Zarządem wsparcia Stowarzyszenia w realizacji jego celów.

§ 10 Członkowie honorowi

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów zgodnych z celami Stowarzyszenia, która oświadczyła o gotowości przyjęcia tego tytułu. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być cudzoziemiec.
 2. Przyjęcie w poczet członków honorowych Stowarzyszenia następuje  decyzją Zarządu.
 3. Członkowi honorowemu przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 4. Członek honorowy Stowarzyszenia obowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.
 5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 11 Ustanie członkostwa

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
  2. uchwałą Zarządu podjętej w wypadkach:
   1. celowego działania na szkodę Stowarzyszenia,
   2. niepłacenia składek członkowskich,
   3. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
  3. śmierci – w przypadku członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej – w przypadku członka będącego osobą prawną,
 2. Informacja o ustaniu członkostwa przekazana zostanie drogą mailową na ostatni podany adres. Osoba, która utraciło członkostwo może odwołać się do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od otrzymania informacji o członków ustaniu członkostwa.  Komisja Rewizyjna rozstrzyga odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
 3. Ustanie członkostwa na skutek dobrowolnego wystąpienia następuje z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia Zarządowi Stowarzyszenia.
 4. Na wniosek członka Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu członkostwa i tym samym zwolnieniu ze składek członkowskich ze względu na szczególne okoliczności losowe.
  Uchwałę o odwieszeniu członkostwa podejmuje Zarząd na wniosek zawieszonego Członka.

Rozdział IV- Władze Stowarzyszenia

§ 12 Lista władz

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie

§ 13 Rodzaje i zwoływanie

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  1. z inicjatywy własnej,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej, zawarty w formie uchwały,
  3. na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. W razie niemożności zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd lub niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt 3., Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a w jego nieobecności, przez któregokolwiek z członków Komisji Rewizyjnej.
 6. Walne Zgromadzenie zwołuje się pocztą elektroniczną, na adresy podane przez członków Zarządowi w deklaracji członkowskiej lub poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wraz z porządkiem oraz czasem i miejscem obrad, powinno być wysłane lub umieszczone na stronie internetowej najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
 7. Uprawnienie do uczestniczenia w Zgromadzeniu z prawem głosu mają członkowie wpisani na listę członków zwyczajnych Stowarzyszenia co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.
 8. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

§ 14 Kompetencje Walnego Zgromadzenia

 1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wskazanymi w innych postanowieniach niniejszego Statutu, należą:
  1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym wybór Prezesa Zarządu, powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, oraz organów doradczych Stowarzyszenia,
  2. Udzielanie corocznego absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych obowiązków,
  3. Uchwalanie rocznego planu działalności Stowarzyszenia,
  4. Uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w czasie kadencji,
  5. Zmiana statutu Stowarzyszenia,
  6. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia.

§ 15 Głosowanie

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Za głosy uważa się głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się” oddane na Walnym Zgromadzeniu. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie.
 2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących uprawnionych do głosowania.

Zarząd

§ 16 Skład Zarządu

 1. Zarząd składa się z co najmniej czterech członków, w tym:
  1. Prezesa Zarządu,
  2. Wiceprezesa,
  3. Skarbnika,
  4. Sekretarza,
  5. Innych członków Zarządu, jeśli zostaną powołani.
 2. Kompetencje i odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu opisuje Regulamin Pracy Zarządu opracowywany przez Zarząd i zatwierdzany przez Komisję Rewizyjną.
 3. Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Spośród Członków Zarządu, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie, Walne Zgromadzenie wybiera, w głosowaniu tajnym, Prezesa Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu wybierani są na wspólną, dwuletnią Kadencję. Kadencja wszystkich członków Zarządu wygasa w dniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego bezpośrednio po upływie jej drugiego roku, licząc włącznie z rokiem, w którym członkowie Zarządu zostali wybrani.
 5. Każdy z członków Zarządu może być w każdym czasie odwołany z funkcji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 6. Każdy z członków Zarządu ma prawo złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji, przy czym rezygnacja jest skuteczna z chwilą jej złożenia Prezesowi Zarządu lub Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 7. W wypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej minimalnej liczby, wskazanej w pkt 1, Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od zaistnienia takiej sytuacji, w celu uzupełnienia składu Zarządu.

§ 17 Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu, poza sprawami wymienionymi w innych miejscach niniejszego statutu, należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. Zarządzanie i dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych,
 4. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu projektów rocznych planów działalności Stowarzyszenia,
 5. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Zarządu.
 6. Ustalanie w drodze uchwały wysokości i trybu poboru składek członkowskich.

§ 18 Uchwały

 1. Zarząd może ustalić regulamin własnych prac, określający sposób zwoływania i przebiegu posiedzeń Zarządu, podział obowiązków, oraz inne sprawy związane z wewnętrznym funkcjonowaniem Zarządu.
 2. Niezależnie od ustaleń regulaminu, poniższe sprawy wymagają uchwały Zarządu:
  1. Zaciąganie zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł),
  2. Zajęcie stanowiska w sprawie inicjatywy Komisji Rewizyjnej wyrażonej zgodnie z § 21 pkt. 1 podpkt. c).
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do Prezesa Zarządu
 4. Uchwały Zarządu skutkujące zaciągnięciem przez Stowarzyszenie zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej kwotę 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy zł) wymagają zgody Komisji Rewizyjnej.

§ 19 Reprezentacja

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna

§ 20 Skład

 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, w tym przewodniczącego, powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na wspólną, dwuletnią Kadencję. Kadencja wszystkich członków Komisji Rewizyjnej wygasa w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego bezpośrednio po upływie drugiego roku, licząc włącznie z rokiem, w którym członkowie Komisji Rewizyjnej zostali wybrani.
 3. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej może być w każdym czasie odwołany z funkcji przez Walne Zgromadzenie. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej ma prawo złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji, przy czym rezygnacja jest skuteczna z chwilą jej złożenia Prezesowi Zarządu lub Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 4. W wypadku zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej minimalnej liczby wskazanej w pkt. 1, Komisja Rewizyjna obowiązana jest zwrócić się niezwłocznie do Zarządu, który obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od otrzymania wniosku, w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

§ 21 Kompetencje Komisji Rewizyjnej

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działaniami Zarządu Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad sprawami majątkowymi Stowarzyszenia.
 2. Poza sprawami wymienionymi w innych miejscach niniejszego statutu, do szczególnych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Zarządu,
  2. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku przeglądu stanu majątku Stowarzyszenia oraz sposobu zarządzania tym majątkiem,
  3. Składanie Zwyczajnemu Walnemu zgromadzeniu opinii na temat oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium,
  4. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień, których Zarząd obowiązany jest udzielić niezwłocznie,
  5. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
  6. Wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Stowarzyszenie zobowiązań finansowych przekraczających kwotę 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy zł).
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu.

§ 22 Uchwały

 1. Komisja Rewizyjna może ustalić regulamin własnych prac, określający sposób zwoływania i przebiegu posiedzeń Komisji, podział obowiązków, oraz inne sprawy związane z jej wewnętrznym funkcjonowaniem.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. Każdemu członkowi Komisji przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.

Rozdział V- Majątek Stowarzyszenia

§ 23 Źródła majątku

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. Składek członkowskich oraz wsparcia pochodzącego od członków wspierających, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, w tym gospodarczej, oraz z ofiarności publicznej.
 2. Dochodów z majątku Stowarzyszenia.

§ 24 Zarządzanie majątkiem

 1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd, nad którym kontrolę sprawuje w tym zakresie Komisja Rewizyjna.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI- Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 25 Zmiana statutu

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 3/4 głosów uprawnionych do głosowania członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 26 Rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie, większością 3/4 głosów uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia, oraz wyznaczyć jego likwidatorów. W razie nie podjęcia decyzji w tym zakresie, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Stowarzyszenia, zaś majątek Stowarzyszenia winien zostać przeznaczony na wsparcie Programu.

—– ooo —–